Visus Vilkus sveikiname “Geležinio vilko” dienos įkūrimo proga

 

Gerbiami vilkai,

Visiems save laikantiems tikrais vilkais noriu priminti, kad šių metų birželio 6 dieną sukanka lygiai 20 metų kaip buvo įkurta Motorizuotoji Brigada “Geležinis Vilkas”.

 

„Geležinio Vilko“ Įkūrimo istorija trumpai:

 

1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Spaudos rūmų, Ministrų tarybos pastato, televizijos bokšto ir kitų objektų apsaugoje.

1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus A. Butkevičiaus įsakymu įkurtas mokomasis junginys. Junginio vadu paskirtas Č. Jezerskas. Junginys organizuotas kaip tikras karinis vienetas.

1991 m. lapkričio 14 d. Mokomojo junginio padaliniai performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą. Padaliniai, dislokuoti įvairiuose Lietuvos regionuose, pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams

1992 m. pavasarį į Krašto apsaugos tarnybą buvo pašaukti pirmieji naujokai. Taip buvo suformuoti 6 pirmieji Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje (batalionais jos tapo vėliau). Brigados vadu buvo paskirtas plk. Č. Jezerskas.

1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervadinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada.

1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko pirmoji iškilminga brigados rikiuotė, kurios metu šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko” vardas.

 

(informacija panaudota iš internetinės svetainės www.kam.lt)

 

Visus vilkus sveikiname su dvidešimtmečiu, linkime neišsenkančios sveikatos, kantrybės, vidinės energijos ir vilkiškos ištvermės įveikiant visus gyvenimo iššūkius.

 

Sveikina Vilkų Klubo administracija

 

Nuorodos į MPB “Geležinis Vilkas” istoriją ir istoriografiją:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/istorija_268.html

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html

 

      

          Brangūs bičiuliai, į mus visus pagalbos kreipiasi, daugumai labia gerai pažįstamas, atsargos leitenantas Olegas Verbickas.

          Olegas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1992 metais ir 1995 metais buvo išleistas į atsargą dėl pašlijusios sveikatos. Visus tarnybos metus jis tarnavo Geležiniame Vilke ir tarnybą baigė Klaipėdoje Dragūnų batalione.

          Žinoma mes visi galėtume numoti ranka ir pasakyti, kad kiekvienas turi tokį gyvenimą kokį pats susikuria ir kiekvienas atsakingas už pasekmes... gal būtų ir taip, bet šiuo konkrečiu atveju situacija iš esmės kitokia.

          Olegui nepavyko santuoka iš pirmo karto, tačiau neužilgo jis vėl sukūrė šeimą kur susilaukė net keturių atžalų. Olego broliui netekus gyvybės, o jo žmonai nesusisklosčius gyvenimui, Olegas su žmona apsiėmė prižiūrėti dar dvejus ir jo vaikus. Olegas su žmona nusprendė: ką vaikai augs valdiškuose namuose, kai šilumą ir meilę gali surast pas juos.


Brangūs vilkai ir jų šeimos nariai,

        Sveikiname jus visus su artėjančiomis Šventomis Velykomis. Linkime, kad jūsų širdyse jau pradėtų busti pavasaris net tada jei už lango tebespaustų šaltukas, o gamta neskubėtų rengtis žaliais rūbais.

       Visiems linkime Krikščioniško pakantumo mūsų nuolat besikeičiančiame pasaulyje nes juk kantrybė ir pakantumas yra mūsų visų laikų stipriausias ginklas. Nepamirškite šios nuostabios šventės proga pasveikinti savo senuosius kovų bičiulius. Atverskite savo senąsias užrašų knygeles ir nedvejodami skambtelėkite ar kaip kitaip susisiekę su savo senais bičiuliais pasveikinkite su šia gražia Krikščioniška mūsų Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente. Prisiminkime Lietuvos pokario partizanus, rezistentus, sausio 13-osios dalyvius ir visus Nepriklausomybės gynėjus kurių dėka mes galime švęsti šią šventę.

      Prisiminkime maldoje savo draugus kurių jau nebėra šiame pasaulyje ir galbūt nemažiau svarbu pasimelsti už mūsų draugus kurie yra išvykę iš savo gimtinės ir bando laimės ieškoti svetimuose kraštuose. Dieve, duok jums ir mums visiems sveikatos bei Tavo palaimos, o visa kita mes užsitarnausime savo darbais.

 

Visus visus vilkų klubo narius ir www.vilkuklubas.lt skaitovus su Šventomis Velykomis, su pavasariu ir su linkėjimu pabusti ne tik kūnu, bet ir dvasia.

 

Sveikina Vilkų klubo administracija

 

Edgaras su draugaisSveiki gyvi gerbiami vilkai,

        Nenumaldomai artėja Šv. Velykos bei kiti įvykiai svarbūs tiek mums tiek Lietuvos Kariuomenei.

 Keletą svarbesnių renginių aš norėčiau paminėti bei iškelti keletą klausimų diskusijoms.

       Balandžio 29 dieną sukaks lygiai 20 metų kai 1992 metų balandžio 28 dieną, vykdydamas 117 parašiutinį šuolį Vingio parke Vilniuje, neišsiskleidus parašiutui žuvo j.psk. Edgaras Kopcikas. Paminint šį įvykį vėl kviesime rinktis prie Edgaro kapo Antakalnio kapinėse bei nuvykti pas Edgaro mamą ir prisiminti jaunas dienas kai buvome visi kartu.

       Jau šiais metais sukanka 20 metų kai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas Motorizuotai pėstininkų brigadai. Tai mūsų kariuomenės profesionalumo ir Tėvynės gynybos pradžios lopšys kuris susiformavo iš Mokomojo Junginio karių bei pirmojo šaukimo karių.

       Gerbiami bičiuliai, prašau planuoti idėjas bei mintis, kad galėtume geriau ir įdomiau prisiminti šias dvi ypatingas progas taip pat prašau drąsiai rašyti į komentarus ar skambinti mūsų būrio vadui Pranui Kasteckui su siūlymais bei idėjomis.

         Kas liečia Edgaro Kopciko atminimą tai yra siūlymas perkelti akmenį, kuris yra jo žuvimo vietoje prie Vingio parko, prie Jungtinio Štabo kur buvo paskutinė Edgaro tarnybos vieta. Šis klausimas dar nėra suderintas, kol kas tai tik idėja todėl prašau prisijunkit ir dalyvaukit diskusijoje. Be abejo svarbiausia bus Edgaro artimųjų nuomonė. Jei kam kyla klausimų kodėl norime perkelti akmenį tai priežastis, kad Vilniaus miesto savivaldybė nori platinti kelią ir akmuo gali būti iškeltas mūsų nesiklausus. Mes taip pat planuojame uždėti lentelę su užrašu ant akmens.

         Taip, kad gerbiamieji nesitikėkite, kad kažkas už jus viską sugalvos, o jūs tik mėgausitės ar kritikuosit kitų idėjas. Prašau prisijunkit prie idėjų, diskusijų ir manau, kad bendromis idėjomis sukursime šventę patys sau ir gražius prisiminimus bei atminimus.

Su pagarba vilkų klubo administracija

 

Brangūs vilkai,

      Atsargos generolo Česlovo Jezersko ir Geležinio Vilko būrio vado majoro Prano Kastecko vardu sveikiname visus su Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Visiems linkime neblėstančios kantrybės, dvasios stiprybės ir tikėjimo. Nulenkime žemai galvas prieš Lietuvos karžygius kurie didvyriškai padėjo savo galvas, kad šiandien su pasididžiavimu galėtume švęsti šią iškilmingą dieną. Būkime patriotiniu patys pavyzdžiu visiems kurie bando visaip sumenkinti Lietuvos Nepriklausomybės svarbą ir įvairiais būdais bando pakenkti Lietuvos valstybingumui. Tikėkime savo Tėvyne ir didvyriu auka už mūsų Tėvynę paaukojusią sveikatą, savo gyvenimo metus ir net gyvybę.

Su švente Vilkai.

Vilkų klubo administracija