Aptarti klausimai bei pateikti siūlymai ir galimi sprendimai dėl klubo veiklos gairių:

1. Buvo diskutuojama dėl mūsų esamo arba kitaip sakant „atsiradusio" pavadinimo:

a. Pasiūlyta palikti laikinai iki kol nebus priimti kiti sprendimai „vilkų klubas". Šis pavadinimas turi užregistruotą internetinį adresą www.vilkuklubas.lt;

2. Simbolikos sukūrimas arba senųjų simbolių naudojimas viešoje erdvėje bei su tuo susijusių simbolių gamyba:

a. Laikinai galima naudoti geležinio vilko garbės ženklo simbolius, krašto apsaugos ministerijos vilko simboliką bei geležinio vilko brigados simboliką, kadangi mes atstovaujame būtent „geležinį vilką";

b. Dėl kitų galimų simbolikų ar jų panaudojimo planuojama organizuoti forumus bei apklausas ir vadovaujantis pateiktais pasiūlymais kurti ir naudoti simbolius;

3. Pačios organizacijos kaip tokios teisinis įkūrimas ir jos įteisinimas:

a. Esamu laikotarpiu priimtas sprendimas, kad nėra jokio poreikio ar tikslų įforminti organizaciją juridiškai parengiant jai nuostatus bei kitaip forminant teisiniais ir norminiais dokumentais;

b. Visi norintys gali, ir tai yra individuali žmogaus teisė, paraleliai priklausyti bet kokiai kitai organizacijai (savanorių kūrėjų sąjungai, gynėjų sąjungai ir t.t.) ir tai nėra susiję su dabartine kuriama organizacija, kadangi šiai organizacijai/klubui nėra planingai renkami mokesčiai (išskyrus savanoriškas aukas) ar kitaip priskiriami įsipareigojimai išskyrus numatytą tinklalapio administravimą kuris irgi yra daromas savanoriškumo principu.

c. Ateityje svarstyti galimybę apie organizacijos teisinį įregistravimą jei tam reikalui bus pačių organizacijos narių pritarimas.

4. Klausimas kas yra organizacijos/klubo tikrasis narys ir ne:

a. Pateikti sekantys siūlymai kuriems buvo pritarimas:

i. Vilkų klubo nariu gali tapti kiekvienas karys (tarnautojas) tarnavęs Geležinio vilko brigadoje ir tai vyko iki 1993 08 31 dienos;

ii. Visi kiti norintys dalyvauti organizacijos rengiamuose renginiuose, susiėjimuose gali dalyvauti jei yra kviečiami organizacijos narių, tačiau neturi balsavimo teisės, tol kol nebus priimta ir apspręsta kitaip.

iii. Visi palaikantys ir norintys dalyvauti veikloje gali tai daryti svečių teisėmis.

5. Susitikimų datos/laikai kada planuojama organizuoti susitikimus:

a. Visi buvę ir esami vilkai renkasi birželio mėnesio pradžioje paminėti Geležinio Vilko įkūrimo dieną. Tikslus laikas bus visada derinamas ir skelbiamas vidiniame vilku klubo tinklalapyje.;

b. Žuvusių, mirusių draugų kapų lankymas vyks pagal individualius susitarimus ir susitikimų laikai bei vietos bus skelbiamos internetiniame puslapyje;

c. Kadangi skirtingais laikais yra atėję kariai bei yra skirtingi požiūriai ir pageidavimai yra siūloma, kad papildomi susitikimai bus inicijuojami paskelbiant juos tinklalapyje, o toliau susirinktų į renginius pagal individualius požiūrius.

6. Organizacijai reikalingiausių administracijai personalo poreikis ir jų funkcijos:

a. Pranas Kasteckas – atsakingas kaip organizacijos vadovas turintis sprendimo teisę esant ginčui ar abipusiam nesutarimui. Jo atsakomybė organizuoti narių surinkimus bei priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo į kolektyvą;

b. Audrius Demenius – tinklalapio www.vilkuklubas.lt administratorius ir pagrindinis asmuo vykdantis visos istorijos dokumentų administravimą (talpinimą) internetiniame portale. Nuotraukos, dokumentai bei video ir kita istorinė medžiaga yra administruojama (talpinama) jo pagalba;

c. Algis Mateika – iždininkas ir lėšų administratorius. Visos lėšos yra paskirstomos vilkų dienos paminėjimo dienos metu ir priimami sprendimai bei teikiamos ataskaitos kur, kas ir kiek buvo panaudota-surinkta;

d. 30-litų kiekvienais metais yra skiriama Audriui Demeniui sumokėti už internetinio tinklalapio vardo išlaikymą. Viso lėšos bus renkamos savanoriškumo principu. Visų lėšų panaudojimas skelbiamas tinklalapyje suderinus su iždininku ir tinklalapio administratoriumi.

7. Tolimesnes gairės ir veikla išdiskutuota vykdyti ateityje:

a. Visiems ir visais įmanomais būdais (video, audio, rašytine, spausdintine, foto) rinkti istorinę medžiagą apie Geležinio vilko kūrimosi istoriją, apie Lietuvos kariuomenės kūrėjus, vykdytas operacijas, žmones ir jų biografijas, įsimintinus įvykius, datas ir t.t. Visa surinkta medžiaga bus planuojama talpinti internetiniame puslapyje www.vilkuklubas.lt;

b. Organizuoti susitikimus mažiausiai kartą per metus suvienijant visus karius ir tarnautojus tarnavusius ir tarnaujančius Lietuvos kariuomenėje bei norinčius, kad Lietuvos kariuomenės istorija ir nuo to neatsiejamas Geležinio vilko vardas būtų išsaugotas ateities kartoms;

c. Skleisti informaciją apie vilkų klubą, Lietuvos Kariuomenės istoriją siekiant skiepyti patriotiškumą ir pagarbą Lietuvos Ginkluotosioms pajėgoms bei ypač Lietuvos Kariuomenės vardui.

Kita. Noriu labai pasidžiaugti, kad visi susirinkę dalyviai labai iniciatyviai diskutavo bei teikė įvairius pasiūlymus kas rodė jog žmonės nori, kad mūsų veikla vystytųsi bei išsirutuliotų į kažką daugiau.

Nelabai džiugu, tačiau ne visi galėjo sudalyvauti organizuotame renginyje. Priežastys buvo kelios viena tai tiesioginis nenoras dalyvauti. Kita buvo neinformuotumas arba tiesiog nežinojimas apie vykstantį renginį.

Noriu pateikti atsakymus į abu variantus:

Niekas neprivalo dalyvauti renginyje jei jam nėra tai įdomu ir jis nemato jokio moralinio poreikio tam. Visų kolegų norai yra gerbtini ir jie yra visada laukiami vilkų susiėjimuose. Tačiau rekomendacija neišeliminuoti savęs iš informacinio lauko, kadangi paskui gali įvykti „atmestinis" veiksnys kai žmonės tiesiog pradės save dalinti į „gražius ir protingus" kas rezultate gali sukelti organizacijos griūtį. Šiai dienai yra priimti sprendimai dėl savanoriško dalyvavimo susibūrimuose, mūsų vilkų vardo populiarinimo ir pagarbos bei patriotiškumo skatinimo. Pats svarbiausias dalykas tai yra tai, kad mes susitikę pamatome vienas kitą ir galime pasidalinti prisiminimais bei iš principo yra be galo malonu pamatyti žmogų kurio nematei kaip pavyzdys 17 metų...;

Neinformuotumas ir nežinojimas apie renginį. . Gaila, bet gyvenimas diktuoja savo vieniems pratybos, kitiems darbai, projektai, komandiruotės, todėl siūlome nors skambučiu prisidėti prie kolektyvo, kad žinotume jog yra palaikymas ir noras. Svarbiausia noras būti kartu, o visa kita tik techninės detalės, todėl tikimės, kad ateinantį kartą bandysime organizuočiau surengti visų sukvietimą - galbūt parengiant specializuotą informavimo sistemą nes pasirodo dar nevisi naudojasi internetu... mokysimės. Kitas prašymas visiems yra skambinti ne po vilko dienos bet prieš ją...na nors savaitę juk telefonus turime vieni kitų. Didelis prašymas kas nedalyvauja, bet žino apie renginį informuokite prašom kitus. LABAI AČIŪ kas dalyvavo ir NORĖJO DALYVAUTI.

Niekas neturi jokių piktumų ar ambicijų, nėra jokio noro užkulisinėms mintims. Visi kviečiami dalyvauti, susitikti ir dalintis savo mintimis, idėjomis ir prisiminimais. Gerbiami kolegos kiekvienas jūs esate labai brangus, kadangi tai jūs kūrėte Lietuvos Kariuomenę ir bus be galo malonu matyti jus ir jūsų šeimos narius prie bendro stalo ir kad visi vienu balsu galėtume sušukti VILKAI – AŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ.

"Krašto apsaugai - 15 metų" - 2005 metų balandžio 15 d. konferencijos medžiaga.

Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymų rinkinys 1990-1991 metai