"1990 m. paskelbus nepriklausomos lietuvos valstybės atkūrimą, svarbiausia buvo užtikrinti valstybės suverenumą. Šalyje tebeveikiant okupacinės valstybės institucijoms reikėjo pradėti nuo pamatų kurti nepriklausomą valstybę. Vienas iš skubiausių darbų buvo perimti iš SSRS kariuomenės sienų kontrolę, pasiekti, kad iš nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo greičiau išvesta okupacinė kariuomenė, ir atkurti savąsias ginkluotąsias pajėgas.

1991 m. va­sa­rio 22 d. įsa­ky­mu Nr. 13 „Dėl mo­ky­mo pro­ce­so ge­ri­ni­mo“ su­jun­gė At­ski­rąją ap­sau­gos ir Gar­bės sar­gy­bos kuo­pas į vie­ną ben­drą jun­gi­nį, ku­ris pa­va­di­na­mas Mo­ko­muo­ju jun­gi­niu ir pa­da­li­ja­mas į 1-ąją ir 2-ąją kuo­pas. Jun­gi­nio va­du ski­ria­mas Čes­lo­vas Je­zers­kas, šta­bo vir­ši­nin­ku – Al­gis Vai­če­liūnas, I kuo­pos va­du – Ri­man­tas Bal­tušis, II kuo­pos va­du – Pra­nas Kas­tec­kas. Jun­gi­nys bu­vo kom­plek­tuo­ja­mas sa­va­no­rišku­mo prin­ci­pu. Tai­gi Mo­ko­ma­ja­mį jun­gi­ny­jį galėtume vadinti Lietuvos kariuomenės tikrąja užuomazga - viskas iki tol buvo parengiamieji darbai (sporto klubas, KAD, apsaugos ir garbės kuopos).
Todėl 1991 m. vasario 22 d. laikytina mokomojo junginio įkūrimo data.
Mokomasis junginys egzistavo neilgai, bet jis sudarė sąlygas susikurti reguliariai kariuomenei. 1991 m. lap­kri­čio 14 d. Mo­ko­ma­sis jun­gi­nys bu­vo per­for­muo­tas į Grei­to­jo re­a­ga­vi­mo mo­to­de­san­ti­nę bri­ga­dą.